P0960-ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - BRASILIA 2019 - EDICAO
| 15 de Setembro de 2019
| BRASILIA - DF (abrir mapa)

GINASIO DO CRUZEIRO
RUA CRUZEIRO NOVO Q. 811
CRUZEIRO / SUDOESTE / OCTOGONAL | CEP: 70650-402

P0960-ABU DHABI INTERNATIONAL PRO JIU-JITSU CHAMPIONSHIP - BRASILIA 2019 - EDICAO
| 15 de Setembro de 2019
| BRASILIA - DF (abrir mapa)

CRUZEIRO / SUDOESTE / OCTOGONAL - CEP: 70650-402 | RUA CRUZEIRO NOVO Q. 811
GINASIO DO CRUZEIRO